Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Regulamin organizacyjny - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Wągrowcu

 

Ustalił: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu

W uzgodnieniu z:

Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.-Dz. U. z 2010 r., nr 112, poz. 744, z późn. zm.);

 2. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.Urz.MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz. 3, Dz.Urz.MRiRW. z 2014r., poz.26);

 3. Statutu;

 4. niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wągrowcu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat Wągrowiec;

  2. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Wągrowcu;

  3. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu;

  4. komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11-16 Regulaminu;

  5. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, ds. bezpieczeństwa żywności oraz ds. pasz i utylizacji koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 3

 

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

 1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

 2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

 3. wynikających z odrębnych ustaw.

 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

 2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat;

 

Rozdział II

 

Organizacja Inspektoratu 

 

§ 4 

 

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 - 13, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

 1. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III

 

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

 2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

 3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

 4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

 5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

 6. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6

 

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.

 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

 3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:

  1. Zastępca Powiatowego Lekarza,

  2. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

  3. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności,

  4. Zespół do spraw pasz i utylizacji,

  5. Zespół do spraw administracyjno – finansowych,

  6. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,

  7. Pracownia badania mięsa na obecność włośni.

 

§ 7

 

 1. Kierownicy odpowiadają za:

 1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;

 2. porządek i dyscyplinę pracy;

 3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

 1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

§ 8

 

  1. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, umowa, porozumienie, decyzja administracyjna i akt prawny.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

 1. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych powinny być parafowane przez:

 1. pracownika zajmującego się sprawą,

 2. kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

 4. pracownika ds. obsługi prawnej pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 1. Projekty dokumentów innych niż wymienione w ust. 1 i 3 powinny być parafowane przez:

 1. pracownika zajmującego się sprawą;

 2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2, 

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego 

Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego 

Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa.

 

§ 9

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

§ 10

 

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu określa instrukcja kancelaryjna

 

Rozdział IV

 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 11

 

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,

  2. prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu zwalczenie choroby,

  3. przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,

  4. pobieranie próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,

  5. kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych dotyczących obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla zwierząt, oraz kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,

  6. kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:

 1. zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,

 2. szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,

 3. nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,

  1. badanie zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,

  2. opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,

  3. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,

  4. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej powiatu,

  5. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz ich realizacja,

  6. prowadzenie spraw związanych z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

  7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,

  8. prowadzenie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności,

  9. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,

  10. współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

  11. obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

  12. opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Powiatowego lekarza Weterynarii,

  13. nakładanie i stosowanie sankcji karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy,

  14. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

 

§ 12

 

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy w szczególności:

 1. egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

 2. kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy:

   1. uboju zwierząt rzeźnych i dobrostanu,

   2. przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych,

składowaniu mięsa i jego przetworów,

    1. produkcji mleka i jego przetworów,

    2. produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów,

    3. przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego,

    4. przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa,

    5. kontrola weterynaryjna artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tych artykułów;

 1. organizowanie pobierania próbek w ramach badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu

 2. organizowanie pobierania próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących:

a) badań zwierząt rzeźnych i mięsa,

b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

 1. kontrola prawidłowości wykonywania urzędowych czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej,

 2. sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów, które podlegają zatwierdzeniu albo rejestracji,

 3. przygotowywanie postępowania administracyjnego w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

 4. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw,

 5. przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF,

 6. obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji.

 

 

 

§ 13

 

Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji należy w szczególności:

  1. organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań laboratoryjnych pasz,

  2. sporządzanie i aktualizacja wykazów i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

  3. kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

  4. realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz,

  5. kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze,

  6. kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach,

  7. kontrola stosowania dodatków paszowych,

  8. kontrola obrotu paszami,

  9. sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,

  10. kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,

  11. kontrola zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz hurtowni karm dla zwierząt domowych,

  12. przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych paszach w ramach systemu RASFF

  13. obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

  14. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

 

§ 14

 

 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjno – finansowych należy w szczególności:

 1. w zakresie administracyjnym :

 1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym sporządzanie

dokumentacji niezbędnej do prawidłowego, dokumentowania zamówień

publicznych;

 1. planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Inspektoratu oraz współudział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego;

 2. prowadzenie gospodarki majątkiem Inspektoratu, polegające na przyjmowaniu ewidencjonowaniu majątku Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym, podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym,

 3. zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach Inspektoratu, prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza,

 4. prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Inspektoratu, koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników,

 5. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,

 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników,

 7. wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych nowozatrudnionych i zatrudnionych pracowników Inspektoratu do systemu kadrowo – płacowego oraz merytoryczna weryfikacja i zatwierdzanie list płac,

 8. zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie działalności zespołu,

 9. sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości stanowiska,

 10. prowadzenie spraw socjalnych pracowników i pozostałych osób uprawnionych,

 11. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej inspektoratu zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania,

 12. zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych,

 13. koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

 14. prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Inspektoratu,

 15. prowadzenie archiwum zakładowego zapewnienie właściwego przyjęcia akt do archiwum, przechowywania akt, udostępniania ich, jak również uzgadnianie z Archiwum Państwowym terminów i zakresu brakowania akt,

 16. zapewnienie przestrzegania w Inspektoracie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również kontrola organizacji pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 17. prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 18. zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu oraz prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów,

 19. zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Inspektoratu i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat oraz nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych w tych nieruchomościach, zgodnie z przepisami prawa, jak również prowadzenie prac remontowych i konserwacji,

2) w zakresie finansowym :

 1. opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego,

harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie projektów decyzji/zarządzeń/zawiadomień w zakresie zmian w planach finansowych,

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. obsługa systemów i/lub programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań zespołu,

 4. dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 1. sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

 2. opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat,

 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz inne określone w odrębnych przepisach dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat,

 4. monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,

 5. naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczenia podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;

 6. bieżąca analiza poniesionych wydatków na realizację zadań Inspektoratu,

 7. prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do zespołu i terminowe ich  regulowanie.

 1. Główny Księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:

  1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

  2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

  3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

  4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

  5. terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;

  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  1. Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu.

 

§ 15

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należą zadania określone w   ustawie  o radcach prawnych, w szczególności :

 1. wykonywanie obsługi prawnej, w tym udzielanie opinii prawnych pisemnych, konsultacji i porad prawnych ustnych,

 2. reprezentowanie Powiatowego Lekarza przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,

 3. opiniowanie umów oraz dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem.

 

§ 16

 

Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy w szczególności badanie mięsa na obecność włośni w celu ustalenia o przydatności mięsa do spożycia.

 

 

 

Wykaz załączników:

 

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.

 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.

Załącznik 1 - Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wągrowcu

Załącznik nr 2 - Wykaz symboli komórek organizacyjnych

Wykaz symboli komórek organizacyjnych

 

W skład Inspektoratu wchodzą:

1. Zespoły, posługujące się symbolami:

 1. ds. zdrowia i ochrony zwierząt ChZ;

 2. ds. bezpieczeństwa żywności ;

 3. ds. pasz i utylizacji PU;

 4. ds. administracyjno - finansowych AF;

2. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej RP.

3. Pracownia badania mięsa na obecność włośni LWM.