Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Do pobrania - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Lekarze Weterynarii wyznaczeni w 2017 roku do badania mięsa na użytek własny zwierząt gospodarskich

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego

Nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy-zlecenia w roku 2016 na terenie Powiatu Wągrowiec

Zalecany przez Głównego Lekarza Weterynarii wzór łańcucha żywnościowego dla zwierząt kierowanych do uboju

Ulotka dot. ptasiej grypy

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Protokoły pobrania prób od niosek, brojlerów, kur hodowlanych oraz indyków rzeźnych w kierunku Salmonella spp.

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE

Decyzja 2013 177 UE - Powiat Wągrowiec uznany za urzędowo wolny od enzootycznej białaczki bydła

Wykaz lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw przy produkcji mięsa na użytek własny - 2013

Wykaz podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005

Logo inspekcji weterynaryjnej