Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Deklaracja dostępności - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Deklaracja Dostępności strony internetowej 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-10-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-23.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń .

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-23.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-23.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa posiada wersję kontrastową.
 • Strona internetowa umożliwia zwiększanie rozmiaru czcionki.
 • Strona internetowa posiada wbudowany czytnik ekranu.
 • Strona internetowa posiada mapę witryny.
 • Na stronie zamieszczona jest Deklaracja Dostępności wraz z raportem w wersji dostępnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Fitt, dostepnosc@piwwagrowiec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 662213938 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Berdychowska 54
62-100 Wągrowiec

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 70 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu przed budynkiem. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduję się na podwyższeniu do którego prowadzą schody (8 stopni). Brak podjazdu. Brak windy. Schody nie posiadają poręczy. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Przy schodach po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy połączony z sekretariatem urzędu. Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z dzwonka przy schodach.
  W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu 67-26-85-647 , kom. 662-213-938

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduje się mały hol. Po lewej stronie są schody prowadzące na pierwsze piętro gdzie znajduje się sekretariat oraz biura urzędników. Schody mają poręcz. Po prawej w odległości około 2 metrów jest mały korytarz z toaletami pierwszą dla mężczyzn drugą dla kobiet.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Schody na pierwsze piętro do sekretariatu
 • Ciąg schodów składa się z 18 stopni.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Brak windy w budynku

Łazienka

 • Do toalet prowadzą wąskie wejścia. Toaleta jest niedostępna dla osób poruszających się na wózku.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje